Членство

Основните принципи за изграждането и функционирането на сдружение „Дамски форум” са:

1. Доброволност на членството в Сдружението;

2. Изборност на управителните органи, контрол и периодична отчетност на дейността им;

3. Своевременно огласяване и осигуряване на публичност на всички проекти, действия и решения на ръководството на Сдружението;

4. Представителството на Сдружението се осъществява от Председателя.

Кой може да стане член?

В „Дамски форум” могат да членуват дееспособни физически лица, желаещи да ползват дейността на сдружението, приемайки и спазвайки неговите разпоредби. Бъдещите членове могат да бъдат от следните сектори:

Собственици на бизнес

Мениджъри

Лица, упражняващи свободни професии

Изявени личности в съответната сфера

Заявяване на желание за членство

Членството е доброволно и за него кандидатите подават мотивирана писмена молба. Към нея се прилагат задължително 3 броя препоръки от членове на Сдружението. Молбата се разглежда от Управителния съвет и при одобрение се внася за гласуване на следващото заседание на Общото събрание.

Такса за членство и годишна вноска

Входяща такса за членство (заплаща се еднократно).......................500 лв.

Годишна такса.................................................................................200 лв.

Сумата се заплаща по банков път на следната банкова сметка:

Сдружение „Дамски форум”

Банка ДСК

IBAN: BG63STSA93000018235053

BIC: STSABGSF

Основание за плащане: годишна вноска / входяща такса за членство

Среща с д-р Анелия Хохвартер

Четвъртък, 01 Март 2018

На 1-ви март се проведе среща с д-р Анелия Хохвартер, която представи своята книга „Пътуване“, посветена на лекарските и мисии в Йемен, Зимбабве и Етиопия.

виж повече